WET OP ZONNE-ENERGIE WORDT VERSOEPELD

Geschreven op 08-12-2019
Guy Devos


Waarom er zo weinig zonnepanelen te bespeuren zijn op, om en bij particuliere woningen op Tenerife is te wijten aan de complexiteit en de duurtijd van de administratieve aanvraag, die wel tot negen maanden kan duren.
Bovendien was er de wet op de zonnebelasting die in 2015 werd ingevoerd. Daarin stond dat iedere kWh opgewekte stroom onderworpen werd aan een belasting omdat de inkomsten van de grote energieleveranciers zou verminderen. Er is echter een maar …! Dit werd nooit uitgevoerd.

Deze belasting werd nooit aangerekend omdat de wet wel werd goedgekeurd, maar niet in een Ministerieel Besluit werd gegoten. Trouwens, Spanje werd door Europa verschillende keren op de vingers getikt omwille van het feit dat de zon van iedereen is en door iedereen vrij mag gebruikt worden en volgens Europese regels niet mag belast worden.
Iedereen tevreden. In het Koninklijk Besluit 15/2018 werd de (nooit uitgevoerde) belasting op de zon ingetrokken en op 29 januari 2019 werd het wetsontwerp dat de technische en administratieve voorwaarden voor fotovoltaïsche zonnestroominstallaties voor particulier gebruik in Spanje regelt voorgelegd.

Hieronder leggen we het wetsvoorstel summier uit zoals het nu op tafel ligt.
De installatie voor zonne-energie die gebruikt wordt door particulieren en die aangesloten is op het conventionele elektriciteitsnet zal compensatie ontvangen voor de overschotten tot maximum 100 kW. In het geval van een installatie die energie opwekt voor een buurtgemeenschap moet de installatie aangesloten worden op het laagspanningsnet dat afkomstig is van hetzelfde transformatorstation.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een geïsoleerde netwerkinstallatie uit te voeren zonder verbinding met het elektriciteitsnetwerk, omdat deze volledig zelfvoorzienend is.

Verder staan in het wetsvoorstel de details beschreven voor de compensaties, de energieprijzen die kunnen aangerekend worden, de beperkingen over uitgeleverde energie en de vergoedingen die op een factuur moeten voorkomen.
Ook de technische normen voor de tellers worden beschreven. Zo moet een elektriciteitsmeter in twee richtingen kunnen meten en moet een teller voor een buurtgemeenschap de nettoproductie registreren.

In het wetsontwerp zijn de administratieve regels om een aanvraag in te dienen vereenvoudigd.
Het enige wat we moeten doen is het distributiebedrijf op de hoogte stellen van de voltooiing van een zonne-installatie, zodat zij de relevante configuraties en controles kunnen uitvoeren.
Installaties met een vermogen van minder dan 15 kW zijn vrijgesteld van de aanvraag voor een aansluitingsvergunning.

Nu nog even wachten tot het wetsvoorstel wordt aangenomen zoals het op tafel ligt en wordt gepubliceerd in het BOE (Boletín Oficial del Estado). Pas dan wordt het een wet en moet iedereen zich er naar schikken.