Boetes voor wangedrag

Boetes voor wangedrag

Geschreven op 22-05-2020
Guy Devos


De gemeenteraad van Tacoronto heeft een ontwerpverordening klaar om de verspreiding van de 'Reticulitermes flavipes', te voorkomen. Van 150 tot 3.000 euro is het bedrag dat zal moeten worden betaald door de inwoners van Tacoronte die in de toekomst niet voldoen aan een of ander aspect van de gemeentelijke verordening ter voorkoming van de verspreiding van de termietenplaag die reeds maandenlang aan de gang is.

Doordat dit ongedierte zich nestelt, kweekt en voedt met afstervend hout is het achterlaten of storten van hout op de openbare weg niet toegelaten. Eveneens het niet melden aan de gemeente bij verhuur of verkoop van een eigendom die besmet is met termieten. De winning van land, puin of dergelijke uit het getroffen gebied zonder het certificaat of rapport uitgegeven door een bevoegd bestuurlijk orgaan of herhaling van feiten die eerder werden gesanctioneerd, zullen worden onderworpen aan boetes.

Het bedrag zal afhangen van de vraag of de inbreuk gering is (van 150 tot 300 euro) of ernstig (van 301 tot 3.000 euro). Om dit vast te stellen zal er ook rekening worden gehouden met het opzettelijk gedrag, het risico van schade aan de gepleegde inbreuk, de economische capaciteit van de overtreder en het financieel voordeel dat de overtreder haalt uit de actie.

De verordening bestaat uit acht secties.
De eerste beschrijft het onderwerp en het toepassingsgebied van de verordening; de tweede gaat over de verplichting om het bestaan van de plaag mee te delen zodat de administratie ervan op de hoogte is en ernaar kan handelen. De derde heeft betrekking op de overdracht van onroerend goed met termieten en de verplichting van de verkoper om waarheidsgetrouwe informatie te geven over een al dan niet besmet onroerend goed.
In het vierde artikel wordt verwezen naar verplaatsingen van grond in de getroffen gebieden die kan wijzen op een risico voor de uitbreiding van de besmetting en daarom is het zaaks om minimumvoorwaarden vast te stellen, zodat deze met garanties kunnen worden uitgevoerd.

In het vijfde artikel worden de voorwaarden voor de bescherming van de landbouwactiviteit uiteengezet en in het zesde worden de richtlijnen voor de inzameling en verwijdering van afval en materiaal in het getroffen gebied beschreven. In het zevende lid worden de verplichtingen van de administraties in detail beschreven en in het laatste hoofdstuk wordt bepaald hoe de gemeentelijke overheid moet handelen.